Bośnia i Hercegowina na wakacje

Jak tam wakacyjne plany? Już wszystko zaplanowane? Ciekawym kierunkiem jest Bośnia i Hercegowina – „kraj w kształcie serca”:)

Największe atrakcje Bośni i Hercegowiny na wakacje 2015:

Blagaj i źródło Buny – miejscowość w pobliżu Mosiru, nad rzeką Buna, wzdłuż rzeki roz­lo­kowa­ne są przy­jem­ne re­stau­ra­cje.

Blagaj_2

Jajce – mia­sto w środ­ko­wej czę­ści Bośni i Her­ce­go­wi­ny sły­ną­ce za­rów­no z waż­nych za­byt­ków, jak i pięk­nej przy­ro­dy.

Jajce

Kravica – to jeden z największych i zdecydowanie najpiękniejszy wodospad w Bośni i Hercegowinie.

Kravica

Medjugorje – miasteczko w którym znajduje się jedno z najważniejszych sanktuariów katolickich na świecie.

Medjugorje

Mostar – to stolica Hercegowiny. Głównym zabytkiem miasta jest XVI-wieczny kamienny Stary Most. Mostar to również la­bi­rynt wą­skich uliczek sta­re­go mia­sta ze skle­pi­ka­mi i ka­fej­ka­mi, me­cze­ty oraz ślady smut­nej, wo­jen­nej prze­szło­ści.

Mostar

Neum – nadmorski kurort nad Morzem Adriatyckim, turystów przyciąga tutaj dobrze rozbudowana infrastruktura hotelowo-gastronomiczna oraz piękna piaszczysta plaża.

Neum

Počitelj – to zabytkowe mia­sto po­ło­żo­ne na wzgó­rzach na lewym brze­gu Ne­re­twy.

Počitelj

Sarajewo – to jedna z naj­pięk­niej­szych i naj­przy­jem­niej­szych sto­lic eu­ro­pej­skich. Sa­ra­je­wo to nie­zwy­kle uro­kli­we, tęt­nią­ce ży­ciem ka­fe­jek, klu­bów i ga­le­rii mia­sto.

Sarajewo

Sutjeska – to naj­pięk­niej­szy park na­ro­do­wy Bośni i Her­ce­go­wi­ny.

Sutjeska

Višegrad – miasto położone przy wschod­niej gra­ni­cy kraju. W świe­cie mia­sto znane jest zwłasz­cza z XVI-wiecz­ne­go, ka­mien­ne­go mostu Meh­me­da Pašy So­ko­lo­vi­ća, jako sym­bo­lu trwa­ło­ści i łącz­no­ści mię­dzy Za­cho­dem a Wscho­dem oraz Bo­śnią i Ser­bią.

Višegrad

Dodaj komentarz